banner

Courses

Name Dept. Course # Section Term Instructors Notes
Psicologia general i evolutiva Infermeria 200402 Grau en Infermeria
Peñataro, Ester
Zárate Alva,, Nair Elisabeth
El coneixement dels aspectes psicològics que estan a la base de la conducta humana i els canvis que es van donant en les diferents etapes del desenvolupament, aporten elements per a la comprensió de la persona en la seva globalitat. Al mateix temps aquests elements psicològics incideixen en les accions individuals i interpersonals i es reflecteixen en els processos de salut-malaltia. Aquesta assignatura té continuïtat a segon curs amb Psicologia Aplicada a Ciències de la salut.
Pensament infermer i història del cuidar Infermeria 200407 Grau en Infermeria
SÁNCHEZ RUEDA, GUADALUPE
Aquesta assignatura aporta els fonaments epistemològics i ontològics de la infermeria com a disciplina.
Pràcticum II Infermeria 200417 2019-20 Grau en Infermeria
ÁLVAREZ, ROSA
Aquesta assignatura configura la iniciació del programa d’experiències pràctiques de la matèria, en la integració i aplicació dels coneixements i habilitats dels estudiants, en la pràctica assistencial, en centres d’atenció primària de salut, centres sociosanitaris i centres hospitalaris.
Comunicació i noves tecnologies de la informació Infermeria 2019-20 Grau en Infermeria
TARRUELLA FARRÉ, MIREIA
Cabré, Mariona
Aquesta assignatura pretén treballar la comunicació escrita i oral com a eina de relació dels professionals entre l’equip de salut i amb els usuaris. La comunicació és un element bàsic per a les relacions interpersonals. Les noves tecnologies de la informació tenen cada cop més presència com a eina facilitadora pels professionals en Infermeria.
Psicologia aplicada a les Ciències de la salut Infermeria 2019-20 200408 Grau en Infermeria
GONZALEZ CONCEPCIÓN, MELINDA
Aquesta assignatura complementa els coneixements adquirits a l’Assignatura de Psicologia General i Evolutiva i a Comunicació i Noves tecnologies de la Informació. Els seus continguts tenen continuïtat amb les assignatures Infermeria en Salut Mental i Psiquiatria, de tercer curs i Aspectes Psicosocials de la Dependència de quart curs. L’assignatura pretén que l’estudiant adquireixi una visió de conjunt de la persona a qui proporciona cures que tingui en compte no tan sols el desenvolupament del procés salut-malaltia, sinó també el context personal i social en què viu i es desenvolupa aquesta persona. Al mateix temps es vol estimular la reflexió entorn el seu paper com a professional que proporciona cures dins el marc de la relació d’ajuda, les seves actituds i les habilitats que precisa.
Bioestadística Infermeria 2019-20 200398 Grau en Infermeria
PUJOLS BARNIOL, M. ÀNGELS
VILA DOMÈNECH, JOAN SALVADOR
PIQUÉ FERRER, ROSA M.
CODERN BOVÉ,, NÚRIA
PEÑAFIEL MUÑOZ, JUDITH
Tenir coneixements de bioestadística i metodologia científica permet a l’estudiant aproximar-se de manera rigorosa, objectiva i crítica al coneixement dels fenòmens relacionats amb el procés salutmalaltia. Així doncs, aquesta assignatura tracta sobre l’aprenentatge dels conceptes bàsics de la bioestadística i del mètode científic orientat a la investigació.
Ciències socials i salut Infermeria 2019-20 200399 Grau en Infermeria
PÉREZ GIMÉNEZ, ROSER
ROIG ESTER, HELENA
Aquesta assignatura configura la introducció del context social i cultural, entès com l’espai on es generen els processos que afavoreixen o deterioren la salut, vinculats als “modus” de vida, és a dir, les condicions i els estils de vida i que es concreten en els eixos de desigualtat social. Des d’aquest plantejament cal realitzar l’anàlisi de la salut comunitària que implica el coneixement de l’estructura social, els valors culturals i els eixos de desigualtat en salut.
Estructura del cos humà Infermeria 2019-20 200400 Grau en Infermeria
Martínez Lacasa,, Xavier
Peñataro, Ester
Cañete Carril, Emili
Aquesta assignatura configura la introducció a les bases científiques en el coneixement de l’estructura del cos humà, des de l’estudi progressiu dels diferents nivells d’organització; molècula, cèl·lula, teixit, òrgan, aparell i sistema. Aquesta organització permet realitzar connexions d’aprenentatge entre els diferents nivells, de manera que cada estrat proporciona els pilars en que es sostenen els següents. Aquest plantejament es fonamenta en la coherència interna i facilita la vinculació amb altres matèries i assignatures relacionades amb el funcionament del cos humà
Funció del cos humà I Infermeria 2019-20 200401 Grau en Infermeria
VERNET BELLET, RAÜL
LLORENS ORTEGA, RAFA
Aquesta assignatura configura la introducció de les bases científiques en el coneixement del funcionament del cos humà, des de l’estudi progressiu dels diferents nivells d’organització, les interrelacions i funcionament dels òrgans, aparells i sistemes del cos. Aquesta organització permet realitzar connexions d’aprenentatge entre els diferents nivells, de funcionament. Aquest plantejament es fonamenta des de la coherència interna i facilita la vinculació amb altres matèries i assignatures relacionades amb el funcionament del cos humà.
Farmacologia Infermeria 2019-20 200404 Grau en Infermeria
GARCÍA MATARÍN , ADELINA
L’administració i aplicació de medicaments i substàncies farmacològiques forma part de les cures en Infermeria de forma habitual, en tots els diferents àmbits assistencials. Els/les futures professionals en Infermeria han de conèixer els diferents grups de medicaments, així com les possibles interaccions entre ells, les vies d’administració i els efectes secundaris que se’n poden derivar. Per això es necessita un alt nivell de coneixements en farmacologia.
Funció del cos humà II Infermeria 2019-20 200405 Grau en Infermeria
VERNET BELLET, RAÜL
LLORENS ORTEGA, RAFA
Aquesta assignatura configura la introducció als aspectes bàsics de fisiopatologia, l’estudi dels processos patològics físics i químics, que tenen lloc en el cos humà durant la realització de les seves funcions vitals, estudiant els mecanismes de producció de les malalties en relació als nivells molecular, cel·lular, tissular, orgànic i sistèmic o funcional, així com els coneixements de la formació de les malalties, els processos d’adaptació i desadaptació funcional del cos humà malalt i les seves manifestacions clíniques. Aquest plantejament es fonamenta en la relació amb l’anatomia, bioquímica, genètica, fisiologia, etc., facilitant per tant la vinculació amb altres matèries i assignatures relacionades amb l’estructura i funcionament del cos humà.
Bases metodològiques de la Infermeria Infermeria 2019-20 200409 Grau en Infermeria
TARRUELLA FARRÉ, MIREIA
Aquesta assignatura configura la introducció a la metodologia del treball infermer que és el que permet una actuació professional i individualitzada.
Deontologia i marc legal Infermeria 2019-20 200410 Grau en Infermeria
JIMÉNEZ GUTIÉRREZ, Mª JOSÉ
Conèixer el marc legal i ètic de la professió infermera és una condició imprescindible per a un bon exercici de la professió infermera. En els darrers anys s’ha produït un canvi en el model de relació sanitari entre els usuaris i els professionals; aquest canvi situa a l’usuari en el centre del seu procés de malaltia i de la presa de decisions al respecte. Per això es fa necessari el coneixement del context legal que ens envolta i també aprendre els codis de comportament ètic i deontològic de la nostra professió infermera. Aplicar les normes de comportament ètic ens permetrà cuidar a les persones garantint la dignitat humana, així com respectar la privacitat, intimitat i confidencialitat. I tot això considerant i respectant els valors i les creences de cada persona i/o comunitat.
Infermeria de la persona adulta Infermeria 2019-20 200411
GONZÁLEZ COSTA, CECILIA
Peñataro, Ester
Aquesta assignatura configura la introducció a les cures en Infermeria que requereix la persona adulta amb la descripció i anàlisi de les manifestacions dels problemes de salut de la persona adulta per tal d’establir, realitzar i avaluar el pla de cures adients. Per tal de dur a terme aquesta assignatura cal tenir assolits els coneixements de Fisiologia II i de Farmacologia. L’aprofundiment dels temes tractats a l’assignatura es farà en l’assignatura en Infermeria en situacions de complexitat.
Pràcticum I Infermeria 2019-20 200412 Grau en Teràpia Ocupacional
GONZÁLEZ COSTA, CECILIA
Aquesta assignatura suposa la introducció dels estudiants als procediments bàsics en Infermeria, la integració i aplicació dels coneixements i habilitats en la pràctica en situacions de simulació.
Atenció primària i salut comunitària Infermeria 2019-20 200413 Grau en Infermeria
PÉREZ GIMÉNEZ, ROSER
Aquesta assignatura aporta el coneixement de la Política Sanitària i els models sanitaris, que es desenvolupen en el context europeu i que permeten identificar el sistema sanitari català en la seva formulació. Des d’aquesta perspectiva s’identifica el desplegament de l’Atenció Primària com el primer nivell assistencial en el qual es desenvolupa la cura de la salut per proporcionar una atenció integral en Infermeria tant a la persona com a la família i la pròpia comunitat. El coneixement de les necessitats en clau de salut, requereix l’aportació de l’epidemiologia i les seves vessants per identificar els problemes de salut i els determinants alterats. La intervenció a la comunitat amb objectius de promoció i prevenció es manifesten en diferents experiències que s’identificaran en el contingut docent per apropar a l’alumne a la realitat catalana.
Ecologia i Salut Infermeria 2019-20 200414 Grau en Infermeria
MASIP JANER, MONTSE
Aquesta assignatura configura la introducció als aspectes essencials de l’Ecologia i l’Ecologia Humana i la seva relació amb la salut de les comunitats. L’estudi de les interrelacions que s’estableixen entre els éssers humans i el seu entorn és bàsic per poder entendre els processos d’adaptació humana en el seu medi i de com el transforma, per tal d’adaptar-lo a les seves necessitats. El coneixement i l’anàlisi de les repercussions que això te tant per la salut del planeta, com la dels éssers que l’habiten és essencial en la formació dels professionals de la salut.
Infermeria de l'envelliment Infermeria 2019-20 200416 Grau en Infermeria
ROIG ESTER, HELENA
Aquesta assignatura configura la introducció als canvis, modificacions fisiològiques, repercussions psicològiques i socials que s’associen al procés d’envellir. L’organització d’aquesta assignatura pretén que l’estudiant identifiqui i relacioni els seus coneixements previs, els d’altres matèries i coneixements relacionats i vinculats a l’envelliment.
Infermeria de la infància i l'adolescència Infermeria 2019-20 200418 Grau en Infermeria
POVEDA MORAL, SILVIA
TAMAME SAN ANTONIO, MARTA
Aquesta assignatura constitueix la base en la formació de Grau per a l'adquisició de competències relacionades amb l'atenció i cures en les diferents etapes de la infància i l’adolescència.
Infermeria de la dona Infermeria 2019-20 200419 Grau en Infermeria
POVEDA MORAL, SILVIA
SANCHEZ LARROSA, ANA ISABEL
Aquesta assignatura constitueix la base en la formació de Grau per a l'adquisició de competències relacionades amb l'atenció i cures en les diferents etapes reproductives de la dona.
Infermeria en situacions de complexitat Infermeria 2019-20 200420 Grau en Infermeria
GARCÍA MATARÍN , ADELINA
VERNET BELLET, RAÜL
GONZALEZ CONCEPCIÓN, MELINDA
Aquesta assignatura aprofundeix en alteracions de salut de la persona adulta en situació de complexitat, valorant totes les fases del procés salut-malaltia. Després de la recollida i anàlisi de les dades es prioritzaran els problemes de salut de la persona per establir, realitzar i avaluar el pla de cures d’infermeria tant en fases agudes com cròniques.
Pràcticum IV Infermeria 2019-20 200421
GONZÁLEZ COSTA, CECILIA
Aquesta assignatura suposa la continuïtat del Pràcticum I. Es realitzen pràctiques de simulació i tallers d’integració de coneixements dels procediments d’Infermeria més complexos, que permeten als estudiants desenvolupar les pràctiques infermeres als diferents àmbits.
Bases de metodologia científica en ciències de la salut Infermeria 2019-20 200422 Grau en Infermeria
SÁNCHEZ RUEDA, GUADALUPE
GORINA CAÑAVERAS, MARTA
CODERN BOVÉ,, NÚRIA
GONZÁLEZ ROMÁN, LORETO
Actualment les ciències infermeres han de fonamentar el seu coneixement basant-se en la investigació científica i així poder avançar amb la pròpia disciplina. Així doncs, aquesta assignatura pretén aproximar a l’estudiant a l’àmbit de la recerca en infermeria i a la vegada aprofundir en la cerca i la lectura crítica de documentació científica i en l’ús de les diferents metodologies científiques.
Infermeria en salut mental i psiquiatria Infermeria 2019-20 200423
DELGADO MARTIN, PILAR
GUZMAN LOZANO, SERGIO
MORATINOS DE PABLO, CARMEN
FERNÁNDEZ LAMELAS, EVA
L’assignatura Infermeria en Salut Mental i Psiquiatria representa el primer i únic contacte que l’estudiant tindrà al llarg de la carrera amb l’àmbit específic de la salut mental. Aquest contacte es produirà en un context històric i social específic, el d’un món canviant i sotmès a la confluència de diverses crisis que tenen impactes directes a la vida de les persones. Aquest impacte es manifesta com a increment del patiment, de les malalties mentals i dels suïcidis. Tot plegat en una societat amb desigualtats creixents i on els recursos destinats a la salut mental, que sempre han estat escassos, es veuen encara més minvats per les retallades en polítiques socials i en la sanitat. A més, les futures i futurs professionals d’infermeria hauran d’exercir en un entorn social on són presents diverses formes de violència, entre elles, de forma singular, la violència domèstica un dels vessants de la qual, la violència de gènere, és a dir la violència específica contra les dones, tractarem en aquesta assignatura.
Gestió i qualitat dels serveis en Infermeria Infermeria 2019-20 200424
GONZALEZ CONCEPCIÓN, MELINDA
Conèixer els principis de qualitat assistencial i de seguretat del pacient, així com els criteris de gestió de l’entorn sanitari i de la gestió de recursos en les organitzacions sanitàries ha de permetre a l’estudiant capacitar-lo per desenvolupar una de les funcions principals com a professional: gestionar les cures i l’entorn assistencial.
Pràcticum III Infermeria 2019-20 200425
VERNET BELLET, RAÜL
Aquesta assignatura configura el seguiment del programa d’experiències pràctiques de les matèries referents a la persona adulta i del programa d’experiències pràctiques de la infància i l’adolescència, amb la integració i aplicació dels coneixements, habilitats i actituds dels estudiants a la pràctica, en centres d’atenció primària de salut i centres hospitalaris.
Pràcticum V Infermeria 2019-20 200426 Grau en Infermeria
POVEDA MORAL, SILVIA
Aquesta assignatura configura el seguiment del procés seqüencial i progressiu d’integració i d’aplicació dels coneixements, les actituds i les habilitats teòric - pràctiques. L’experiència i formació pràctica d’aquesta assignatura es desenvolupa en centres de salut comunitària i/o d’atenció primària i en centres hospitalaris en Unitats específiques: Unitat de Cures intensives, Semi crítics i Urgències especialment.
Treball fi de grau Infermeria 2019-20 200427
CODERN BOVÉ,, NÚRIA
TARRUELLA FARRÉ, MIREIA
Durant els tres primers cursos de Grau l’estudiant ha elaborat en diferents assignatures treballs de revisió en una temàtica, projectes d’intervenció i el disseny d’un projecte de recerca. A més a més, al llarg del pràcticum ha realitzat memòries i processos d’intervenció en Infermeria En aquest context, el treball de fi de grau (TFG) que es realitza al 4t curs, implica una fita més en el procés d’aprenentatge de l’estudiant i que té per objectiu avaluar competències associades al títol.
Aspectes psicosocials de la dependència Infermeria 2019-20 200429 Grau en Infermeria
PÉREZ GIMÉNEZ, ROSER
ÁLVAREZ, ROSA
El Consell d’Europa defineix la dependència com “la necessitat d’ajuda o assistència important per a les activitats de la vida quotidiana” i de forma més precisa “l’estat en el qual es troben les persones que per raons lligades a la falta o pèrdua d’autonomia física psíquica o intel·lectual tenen necessitat d’assistència i/o ajudes importants per a les activitats de la vida diària i en particular els referents a la cura personal”. La dependència és una situació que pot ser temporal, permanent, progressiva i/o regressiva i per tant variable en el temps, el grau i l’extensió Són molts els processos crònics i complexos de llarga durada que generen dependència i actualment la població afectada, a causa dels canvis demogràfics i socials, cada cop requereix més la intervenció dels professionals d’infermeria pel que fa a la identificació, disseny i l’aplicació de cures orientades a la promoció de la salut , millora del nivell d’autonomia, el suport i benestar necessaris.
Atenció en Infermeria en emergències Infermeria 2019-20 200430 Grau en Infermeria
MARTÍNEZ MONTOYA, ABEL
CASTELLA MONFORTE, LLUIS
SANZ SALMERON, MARTA
GARCÍA MATARÍN , ADELINA
Les urgències i emergències en l’àmbit extrahospitalari representen, en l’actualitat, una part força important del total de l’atenció infermera. Dins d’elles s’inclouen, l’atenció d’urgències domiciliàries, l’atenció en accidents i catàstrofes i l’atenció al carrer, àmbits on els recursos dels quals disposem són limitats i on el temps juga com a factor decisiu. El sistema sanitari ha implementat i potenciat la posada en funcionament de Sistemes d’Emergències Mèdiques que permeten una primera intervenció en aquelles situacions en què la persona es troba fora de l’àmbit hospitalari, però que requereix d’una atenció sanitària professional que permeti la seva valoració, estabilització i posterior trasllat al centre hospitalari més adequat d’acord amb la gravetat i a les característiques de la urgència/emergència que està patint. Cal doncs, que els professionals en Infermeria disposin dels coneixements necessaris per poder donar una atenció adequada d’acord a les necessitats i la gravetat de la patologia en les emergències i urgències a l’àmbit extrahospitalari.
Atenció en Infermeria en situacions crítiques Infermeria 2019-20 200431 Grau en Infermeria
POVEDA MORAL, SILVIA
JUNQUÉ, ANNA
GARCÍA MATARÍN , ADELINA
JIMÉNEZ GUTIÉRREZ, Mª JOSÉ
Les persones que es troben en situacions crítiques necessiten una atenció sanitària molt específica i el personal d’infermeria ha d’estar preparat per poder oferir cures de qualitat. És important el coneixement de les diferents unitats a on ens podem trobar malalts en situacions crítiques, així com el seu funcionament i els procediments més habituals que es porten a terme. És igualment important tenir present els aspectes ètics i deontològics que estan present en les situacions crítiques a l’hora de prendre decisions que en moltes ocasions seran vitals i s’hauran de prendre amb un marge de temps molt estret. És per això que aquesta assignatura proporcionarà coneixements a l’estudiant que li permetin cuidar els malalts que estan ingressats en unitats específiques com àrees de malalts crítics, unitats de coronàries, unitats de cremats, tractaments de substitució renal.
Eines d'acció comunitària en salut Infermeria 2019-20 200434
MASIP JANER, MONTSE
CODERN BOVÉ,, NÚRIA
Reinhardt, Vladimir
Dins la menció Acció Comunitària en Salut es planteja la necessitat que els estudiants desenvolupin coneixements, habilitats i actituds amb la finalitat que puguin actuar en projectes comunitaris orientats a la millora de la qualitat de vida i a la transformació social. Per això són necessari aprenentatges orientats a la construcció de processos comunitaris, debaten i reflexionant els diferents abordatges orientats a la comunitat i practicant amb eines que permetin articular aquests processos.
Pràctiques externes en acció comunitària Infermeria 2019-20 200437 Grau en Infermeria
ALIAGA MARSILLACH, MONICA
ARCH PINTO, M. JOSE
CASTELLA MONFORTE, LLUIS
HERNANDEZ GALVAN, MAITE
MORA TEJADA, MARTA
SERRANO HERNANDEZ, BARBARO
GARCÍA MATARÍN , ADELINA
Peñataro, Ester
La pràctica externa és una assignatura en la qual durant el seu període de pràctiques, l’estudiant té l’oportunitat de fer una integració dels diferents coneixements adquirits durant la seva formació teòrica. Hem de tenir en compte que aquesta estada pràctica pretén que l’estudiant sigui capaç d’analitzar i reflexionar diferents punts com són: la comunicació amb els malalts o usuaris, comportaments professionals en àrees específiques, la seguretat clínica, el treball en equip i el funcionament i gestió de les diferents organitzacions, entre d’altres.
Pràctiques externes en àmbits específics Infermeria 2019-20 200437 Grau en Infermeria
ALIAGA MARSILLACH, MONICA
ARCH PINTO, M. JOSE
CASTELLA MONFORTE, LLUIS
HERNANDEZ GALVAN, MAITE
MORA TEJADA, MARTA
SERRANO HERNANDEZ, BARBARO
GARCÍA MATARÍN , ADELINA
Peñataro, Ester
La pràctica externa és una assignatura en la qual durant el seu període de pràctiques, l’estudiant té l’oportunitat de fer una integració dels diferents coneixements adquirits durant la seva formació teòrica. Hem de tenir en compte que aquesta estada pràctica pretén que l’estudiant sigui capaç d’analitzar i reflexionar diferents punts com són: la comunicació amb els malalts o usuaris, comportaments professionals en àrees específiques, la seguretat clínica, el treball en equip i el funcionament i gestió de les diferents organitzacions, entre d’altres.
Recursos d'Ajuda per a les persones de suport Infermeria 2019-20 200440 Grau en Infermeria
VERNET BELLET, RAÜL
GONZALEZ CONCEPCIÓN, MELINDA
LEÓN PIZARRO, CONCHA
CASTELLÓ ABADIA, CRISTINA
GARCÍA ALONSO, DOLORS
GARRIGA MORA , SALUT
Els processos aguts, crònics i complexos de llarga durada de les persones diagnosticades de càncer poden generar dependència requerint una atenció continuada i transversal dels diferents àmbits assistencials, i molts d’ells són assumits per la família. Aquesta assignatura contempla dos tipus d’intervencions en Infermeria en la persona diagnosticada de càncer, per una banda la identificació de necessitats de la persona amb el diagnòstic i de la persona cuidadora principal (familiar o entorn més proper), i per una altra, les eines per cuidar i cuidar-se, així com l’assessorament sobre els recursos, associacions i xarxes socials més adients a les seves necessitats.
Salut internacional i cooperació Infermeria 2019-20 200441 Grau en Infermeria
PÉREZ GIMÉNEZ, ROSER
Llistosella, Maria
DABAN AGUILAR, FERRAN
Nutrició Infermeria 2019-20 20406 Grau en Infermeria
GONZÁLEZ COSTA, CECILIA
L’assignatura de Nutrició permet a l’alumne adquirir els coneixements bàsics sobre els aliments i els nutrients que els composen, a fi de poder comprendre les seves funcions biològiques, les quals estan emmarcades dins d’un “tot” que és l’organisme en la seva total interdependència amb l’exterior. Per això, l’adquisició d’aquests coneixements és bàsica per a la formació dels futurs professionals d’infermeria, ja que són els que hauran de fer educació per a la salut a les persones sanes i en les diferents situacions de malaltia. Per aquesta raó, aquesta assignatura està íntimament relacionada amb la de fisiologia, així com amb la d'infermeria de la persona adulta.
Ciències socials i salut Teràpia Ocupacional 2019-20 200359 Grau en Teràpia Ocupacional
PÉREZ GIMÉNEZ, ROSER
Aquesta assignatura planteja la introducció de l’estudiant en el context social i cultural, donat que és l’espai on es produeix la construcció social i cultural de la salut i la malaltia. Des d’aquest plantejament cal realitzar l’anàlisi de l’estructura social, els valors culturals i els eixos de desigualtat social en salut.
Estructura i funció del cos humà Teràpia Ocupacional 2019-20 200360 Grau en Teràpia Ocupacional
GRAU SANCHEZ, JENNIFER
Iglesias Sáez, Daniel
Pedrazas López, David
Aquesta assignatura parteix de l’estudi de les molècules per arribar als aparells i sistemes, passant per l’estructura i funcionament de la cèl·lula i la constitució dels teixits. Dóna una visió de conjunt de què és l’organisme i de quin és el seu funcionament fisiològic
Psicologia general i de la salut Teràpia Ocupacional 2019-20 200361 Grau en Teràpia Ocupacional
KAPANADZE, MARÍA
RIVED, MERCÉ
Aquesta assignatura configura la introducció al coneixement sobre les característiques dels processos psicològics bàsics, la seva aplicació en la comprensió de la conducta humana i la identificació del paper dels factors psicològics en els processos de salut - malaltia així com el d’aquells que estan implicats en la relació assistencial.
Bases conceptuales de Teràpia ocupacional Teràpia Ocupacional 2019-20 200362 Grau en Teràpia Ocupacional
ZANGO MARTÍN,, INDA (Inmaculada)
Aquesta assignatura configura la introducció a l’essència i principis de la professió. Traça el marc sociohistòric per a estudiar les característiques i principis que conformen actualment la Teràpia Ocupacional. Explica el significat i les característiques de l’ocupació humana, la seva relació amb la salut i amb l’entorn de les persones. Així com els diversos àmbits d’actuació i els models conceptuals que orienten l’aplicació del procés d’intervenció d’acord amb les necessitats de les persones, grups i comunitats.
Bioestadística Teràpia Ocupacional 2019-20 200364 Grau en Teràpia Ocupacional
AGUILERA MARTINEZ, PENELOPE
GONZÁLEZ ROMÁN, LORETO
Martí, , Helena
Processos d'ensenyament i aprenentatge Teràpia Ocupacional 2019-20 200365 Grau en Teràpia Ocupacional
KAPANADZE, MARÍA
ATIENZA MAÑAS, MÍRIAM
Psicologia evolutiva Teràpia Ocupacional 2019-20 200366 Grau en Teràpia Ocupacional
DOMINGO MORERA, RAMON
Cinesiologia Teràpia Ocupacional 2019-20 200367 Grau en Teràpia Ocupacional
GONZÁLEZ ROMÁN, LORETO
RODRÍGUEZ SANDÍAS, CRISTINA
MORENO ESTÉVEZ, ELENA
GAZITUA CHARNES, JAVIERA
Pedro Tarrés,, Pilar
Aquesta assignatura es centra en els conceptes i principis biomecànics relacionats amb el moviment humà i la seva aplicació en l’anàlisi del moviment necessari per dur a terme les activitats quotidianes. Aquests són elements bàsics per posteriorment comprendre en quina mesura les diferents disfuncions interfereixen en les ocupacions de la persona.
Etica i marc legal Teràpia Ocupacional 2019-20 200368 Grau en Teràpia Ocupacional
Martínez Ramírez, Xavier
Yerbes Murillo, Manuela
Anàlisi de l'acompliment ocupacional Teràpia Ocupacional 2019-20 200369 Grau en Teràpia Ocupacional
APARICIO MARTIN, NESTOR
ARRUFAT ESQUILOR, PILAR
MONTIEL BORRELLO, ESTEFANIA
KAPANADZE, MARÍA
SOLÀ BENÍTEZ, JOSEP
Vidaña, Laura
Coordinadora: Maria Kapanadze. Esta asignatura pertenece a la materia Fundamentos de Terapia Ocupacional y permite conocer y practicar los distintos tipos de análisis ocupacional y de actividad, que forman parte del razonamiento clínico y comunitario imprescindible para la práctica de los/las futuros terapeutas ocupacionales.
Disfuncions medicoquirúrgiques i ocupacionals Teràpia Ocupacional 2019-20 200370 Grau en Teràpia Ocupacional
GARCIA RESTOY, ENRIC
CARNÉ TORRES, MARTA
PUJOL MEDINA, Eduard
Aquesta assignatura apropa a l’estudiant al coneixement de la patologia mèdica i quirúrgica i a les implicacions d’aquesta en el fer de la persona. L’estudiant tindrà coneixement de les principals patologies mèdiques i quirúrgiques per poder analitzar com impacten en l’acompliment ocupacional de la persona.
Disfuncions neurològiques i ocupacionals Teràpia Ocupacional 2019-20 200371 Grau en Teràpia Ocupacional
GAROLERA FREIXA, M
GRAU SANCHEZ, JENNIFER
GARRIDO PEDROSA, JÉSSICA
L’assignatura apropa a l’estudiant al coneixement de la patologia neurològica i a les implicacions d’aquesta en el fer de la persona. L’estudiant tindrà coneixement de les principals patologies neurològiques i problemes neuropsicològics per poder analitzar com impacten en l’acompliment ocupacional de la persona.
Procés de Teràpia Ocupacional Teràpia Ocupacional 2019-20 200372 Grau en Teràpia Ocupacional
MONTIEL BORRELLO, ESTEFANIA
CAPDEVILA PUIGPIQUER, ELISABET
Aquesta assignatura dota a l’estudiant de la primera aproximació en la metodologia bàsica que contempla un procés d’intervenció genèric en teràpia ocupacional, tant en l’àmbit d’intervenció individual (cas) com en les actuacions a grups o poblacions (elaboració de projectes).
Disfuncions psiquiàtriques i ocupacionals Teràpia Ocupacional 2019-20 200373 Grau en Teràpia Ocupacional
MORATINOS DE PABLO, CARMEN
L’assignatura proporciona els coneixements i habilitats per identificar les alteracions de les funcions psicològiques de l’ésser humà i els trastorns mentals en els quals aquestes alteracions poden estar presents. Aquestes alteracions i els conseqüents trastorns són el motiu de les dificultats i disfuncions en l’ésser i en “el fer” de les persones que pateixen un trastorn mental i del seu entorn familiar i social.
Teràpia ocupacional en l'adult Teràpia Ocupacional 2019-20 200375 Grau en Teràpia Ocupacional
POVEDANO, ELSA
Miñana, María
Vidaña, Laura
Introducció a la intervenció de Teràpia Ocupacional en les diferents patologies i situacions de risc de disfunció ocupacional, durant l’etapa del cicle vital de l’adult; identificant els factors relacionats amb cada persona i els problemes de l’acompliment ocupacional
Teràpia ocupacional en les persones grans Teràpia Ocupacional 2019-20 200376 Grau en Teràpia Ocupacional
CAPDEVILA PUIGPIQUER, ELISABET
ALTIMIR,, SALVADOR
L’assignatura pretén dotar de coneixements i recursos, que permetin a l’estudiant apropar-se a la realitat de la persona gran, tant en les limitacions com en les capacitats. El propòsit és afavorir l’autonomia i la participació de la persona gran en la vida quotidiana, promovent així un envelliment actiu allunyat de les patologies.
Bases de metodología científica en ciències de la salut Teràpia Ocupacional 2019-20 200377 Grau en Teràpia Ocupacional
CODERN BOVÉ,, NÚRIA
GONZÁLEZ ROMÁN, LORETO
Modificacions contextuals i adaptacions Teràpia Ocupacional 2019-20 200378 Grau en Teràpia Ocupacional
CARNÉ TORRES, MARTA
Vidaña, Laura
Aquesta assignatura aporta a l’estudiant un coneixement sobre les característiques dels diferents contexts i entorns (cultural, personal, temporal, virtual, físic i social) en els quals la persona, durant tot el seu cicle vital, du a terme el seu acompliment ocupacional. Davant de lesions o malalties, aquests entorns poden actuar com a facilitador o inhibidor per a la participació de la persona en la seva ocupació, per tant el contingut de l’assignatura ajudarà a l’estudiant a l’hora d’avaluar i adaptar els contexts i entorns de la persona amb l’objectiu de millorar la seva qualitat de vida.
Teràpia ocupacional en el nen i l'adolescent Teràpia Ocupacional 2019-20 200379 Grau en Teràpia Ocupacional
PEREZ CORBELLA, CRISTINA
SORIANO CRESPO, IGNASI
IGLESIAS CAMPO, MARTA
ATIENZA MAÑAS, MÍRIAM
Vidaña, Laura
Teràpia ocupacional en la comunitat Teràpia Ocupacional 2019-20 200380 Grau en Teràpia Ocupacional
ZANGO MARTÍN,, INDA (Inmaculada)
Des del qüestionament de com els i les terapeutes ocupacionals entenem la salut i la discapacitat, aquesta assignatura proposa esbossar un continu en la intervenció comunitària partint d'enfocaments que tradicionalment hem dut a terme fins a situarnos en plantejaments de promoció de la salut, participació comunitària i desenvolupament comunitari.
Teràpia ocupacional en salut mental Teràpia Ocupacional 2019-20 200381
MORATINOS DE PABLO, CARMEN
Aquesta assignatura és una continuació de les assignatures de Psicologia General i de la Salut (1r curs) i Disfuncions Psiquiàtriques i Ocupacionals (2n curs) en la que s'estudien les alteracions i trastorns que poden patir les persones en la seva salut mental i com aquests afecten la seva vida quotidiana
Educació per la salut Teràpia Ocupacional 2019-20 200382 Grau en Teràpia Ocupacional
CAPDEVILA PUIGPIQUER, ELISABET
Aquesta assignatura introdueix els principals models, marcs i eines d’Educació per a la Salut més utilitzats en l’actualitat a l’hora de dissenyar, avaluar i dur a terme un programa educatiu i la seva aplicació pràctica.
Gestió i administració Teràpia Ocupacional 2019-20 200383 Grau en Teràpia Ocupacional
GUZMAN LOZANO, SERGIO
COMELLAS OLIVA, MONTSE
MORATINOS DE PABLO, CARMEN
Cendrós, Patrícia
Aquesta assignatura ajuda al futur Terapeuta Ocupacional a entendre el funcionament del sistema sanitari i de les organitzacions així com els elements clau que haurà de tenir en compta a l’hora d’oferir un servei de qualitat.
Treball fi de grau TFG Teràpia Ocupacional 2019-20 200385 Grau en Teràpia Ocupacional
GRAU SANCHEZ, JENNIFER
MORATINOS DE PABLO, CARMEN
KAPANADZE, MARÍA
RIVED, MERCÉ
GARRIDO PEDROSA, JÉSSICA
GONZÁLEZ ROMÁN, LORETO
RODRÍGUEZ SANDÍAS, CRISTINA
CAPDEVILA PUIGPIQUER, ELISABET
ZANGO MARTÍN,, INDA (Inmaculada)
Vidaña, Laura
Mitjançant el TFG, l’estudiant ha d’integrar i aplicar —amb criteri professional, creatiu i innovador— les competències adquirides al llarg del grau, així com incorporar-ne de noves, relacionades específicament amb el TFG.
Comunicació adaptada Teràpia Ocupacional 2019-20 200387
KAPANADZE, MARÍA
SOLÀ BENÍTEZ, JOSEP
Resina, Elisabet
Martínez , Mar
Aquesta assignatura forma part de la matèria Eines per a la Intervenció i busca identificar l’impacte que la malaltia exerceix en les persones en l’àmbit de la seva comunicació amb els altres.
Intervenció avançada infanto-juvenil Teràpia Ocupacional 2019-20 200390 Grau en Teràpia Ocupacional
PEREZ CORBELLA, CRISTINA
CALLE DEL CAMPO, YOLANDA
Carpintero Gómez, Alejandro
Vidaña, Laura
Aquesta assignatura aporta a l‘estudiant l’oportunitat de profunditzar el seu coneixement sobre el procés d’intervenció dirigit a una població de nens/adolescents que pateixen discapacitat intel·lectual, desordre del processament sensorial, trastorns de la conducta alimentària, o que es troben en situació de vulnerabilitat social.
Legislació i avaluació de l'autonomia personal i la dependència Teràpia Ocupacional 2019-20 200391 Grau en Teràpia Ocupacional
MARTI MIRO, ESTHER
GARRIDO PEDROSA, JÉSSICA
GARCÍA-DURAN BAYONA, JOSEP IGNASI
Aquesta assignatura donarà l’oportunitat de conèixer els antecedents i la situació actual de la Llei de l’Autonomia Personal i Atenció amb les Persones en Situació de Dependència i la seva relació amb els professionals de teràpia ocupacional
Recursos d'ajuda a les persones de suport Teràpia Ocupacional 2019-20 200394 Grau en Teràpia Ocupacional
CAPDEVILA PUIGPIQUER, ELISABET
L’assignatura pretén dotar específicament a l’estudiant de recursos, tècniques i experiència pràctica, que permeti millorar les destreses i habilitats professionals, en els temes de relació d’ajuda en usuaris i les seves famílies, segons el context i situació personal.
Recursos per a la intervenció en l'autonomia personal i la dependència Teràpia Ocupacional 2019-20 200395 Grau en Teràpia Ocupacional
MORATINOS DE PABLO, CARMEN
Ramos Sánchez, Silvia
López , Juan Antonio

Powered by Koha