logo euit

Course reserves for Recursos per a la intervenció en l'autonomia personal i la dependència

  1. Term: Grau en Teràpia Ocupacional
  2. Department: Teràpia Ocupacional
  3. Course number: 4
  4. Section: 200395
  5. Instructors:
    • CARMEN MORATINOS DE PABLO
  6. Notes: Aquesta assignatura ofereix la participació en tres unitats, diferenciades entre si. La primera unitat és Adaptació de l'Habitatge, en la que s'ofereixen coneixements i estratègies perquè el futur Terapeuta Ocupacional pugui prendre decisions a l'hora d'adaptar l'entorn on viuen les persones amb dificultats en la seva independència. La segona unitat és Gestió del Temps que ofereix estratègies i recursos personals per als propis estudiants i al mateix temps els aporta els coneixements necessaris per poder intervenir quan existeix una gestió del temps que limita i/o altera l’acompliment ocupacional. La tercera unitat és Atenció Integrada en persones adultes i gent gran amb necessitats de salut i social complexes. En el marc actual de l’atenció sanitària i social cal potenciar que les persones rebin atenció d’acord amb les seves necessitats en el moment adequat, i adaptada a les diferents situacions i contextos. El terapeuta ocupacional és un professional plenament capacitat per exercir un paper en la atenció primària i en l’atenció integrada, col·laborant eficaçment amb la resta dels professionals. És una assignatura optativa de quart curs i es considera que el coneixement que ofereix sobre un mateix i la varietat d'estratègies i habilitats que es treballen pot ser recomanada per a qualsevol estudiant que cursi quart.
Courses
Title Author Item type Location Collection Call number Copy number Status Date due Notes Link
Adaptación de la vivienda en la población dependiente: necesidades, programas, casos (memoria-documento 1)/ Book Escola Universitària d'Infermeria i Teràpia Ocupacional de Terrassa
Internet
En línia Available 1. Item URI
Decret 135/1995, de 24 de març, de desplegament de la Llei 1991/20, de 25 de novembre, de promoció de l'accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques, i d'aprovació del Codi d'accessibilitat / Legislation Escola Universitària d'Infermeria i Teràpia Ocupacional de Terrassa
Internet
En línia Exclòs de préstec Consulta en línia Item URI
Terapia ocupacional en geriatría, principios y práctica / Durante Molina, Pilar Book Escola Universitària d'Infermeria i Teràpia Ocupacional de Terrassa
Biblioteca
Paper 615.8-053.9 DUR Exclòs de préstec
Ley 26/2011, de 1 de agosto, de adaptación normativa a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad Legislation Escola Universitària d'Infermeria i Teràpia Ocupacional de Terrassa
Internet
En línia Exclòs de préstec Accés en línia Item URI
Pregúntame sobre accesibilidad y ayudas técnicas Book Escola Universitària d'Infermeria i Teràpia Ocupacional de Terrassa
Internet
En línia Available Consulta en línia Item URI
Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos / Legislation Escola Universitària d'Infermeria i Teràpia Ocupacional de Terrassa
Internet
En línia Exclòs de préstec Consulta en línia Item URI
Ley 15/1995, de 30 de mayo, sobre límites del dominio sobre inmuebles para eliminar barreras arquitectónicas a las personas con discapacidad / Legislation Escola Universitària d'Infermeria i Teràpia Ocupacional de Terrassa
Internet
En línia Exclòs de préstec Consulta en línia Item URI
Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, / Legislation Escola Universitària d'Infermeria i Teràpia Ocupacional de Terrassa
Internet
En línia Exclòs de préstec Consulta en línia Item URI
Llei 5/2006, de 10 de maig, del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya, relatiu als drets reals Legislation Escola Universitària d'Infermeria i Teràpia Ocupacional de Terrassa
Internet
En línia Exclòs de préstec Consulta en línia Item URI
Ley 49/1960, de 21 de julio sobre propiedad horizontal Legislation Escola Universitària d'Infermeria i Teràpia Ocupacional de Terrassa
Internet
En línia Exclòs de préstec Consulta en línia. Inclou actualitzacions de la llei Item URI
Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero, por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en materia de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad / Legislation Escola Universitària d'Infermeria i Teràpia Ocupacional de Terrassa
Internet
En línia Exclòs de préstec Consulta en línia Item URI
Adaptación de la vivienda en la población dependiente: necesidades, programas, casos (anexos-documento 2)/ Book Escola Universitària d'Infermeria i Teràpia Ocupacional de Terrassa
Internet
En línia Available 2. Anexos Item URI
Rehabilitación domiciliaria : principios, indicaciones y programas terapeúticos / Montagut, Ferran, Book Escola Universitària d'Infermeria i Teràpia Ocupacional de Terrassa
Biblioteca
Paper 615.83 MON Available Unitat 1
Hospitalització domiciliària / Book Escola Universitària d'Infermeria i Teràpia Ocupacional de Terrassa
Internet
En línia Available Unitat 1 Item URI
Educar las emociones/ Vivas, Mireya Book Escola Universitària d'Infermeria i Teràpia Ocupacional de Terrassa
Biblioteca 1r pis
Paper 159.942 VIV Available Unitat 2

Powered by Koha