News from the library https://biblioteca.euit.fdsll.cat/cgi-bin/koha/opac-main.pl Què és una bibliografia? <p>El terme bibliografia prov&eacute; del grec i literalment significa "escriptura de llibres". En l'&agrave;mbit acad&egrave;mic parlem de bibliografia quan ens referim a una llista de documents ordenada alfab&egrave;ticament, per ordre d'aparici&oacute; de les cites dins d'un text o seguint qualsevol altre criteri l&ograve;gic.</p> <p>Les bibliografies inclouen els documents consultats per elaborar un treball acad&egrave;mic o cient&iacute;fic. De cada document es faran constar les dades b&agrave;siques per a la seva identificaci&oacute; (autor/-s, t&iacute;tol, edici&oacute;, lloc d'edici&oacute;, editorial, data de publicaci&oacute;, volum, n&uacute;mero, p&agrave;gines i la URL quan s&oacute;n accessibles en l&iacute;nia).</p> <p>Les bibliografies es realitzen seguint unes normes que determinen tant la forma de la refer&egrave;ncia bibliogr&agrave;fica dins del text com la seva organitzaci&oacute; al final. Per fer bibliografies consulteu les <a title="Normes APA" href="https://www.orex.es/wp-content/uploads/2018/12/Estil_APA.pdf" target="_blank">normes APA</a> i les <a title="Normes Vancouver" href="https://www.orex.es/wp-content/uploads/2018/12/Estil_Vancouver.pdf" target="_blank">normes Vancouver</a>.</p> https://biblioteca.euit.fdsll.cat/cgi-bin/koha/opac-main.pl#newsitem77