TITULO

Nieto Lorente, Laia,

Estudi de la percepció de la violència de gènere (vg) en joves – adults estudiants d'infermeria / Laia Nieto Lorente [i 2més]

Objectiu: Explorar la percepció, creences i actituds sobre la VG entre joves – adults estudiants d'infermeria. Mètode: Qualitatiu – descriptiu. Es van realitzar 4 entrevistes semi – estructurades a estudiants de la URV de tots dos sexes (masculí i femení), dos de 1º i dos de 4º de carrera. Resultats: Es va analitzar la transcripció de les entrevistes donant lloc a dues categories principals: segons el nivell educatiu – formatiu i segons el gènere. En quan a la formació acadèmica, no s'han apreciat diferències significatives entre l'alumnat de 1º i de 4º. Pel contrari, si s'han trobat dissimilituds en quan al gènere. Conclusió: No es van trobar diferències en el discurs dels participants entre els alumnes de 1º i de 4º d'infermeria. Sí existeixen diferències en la percepció sobre la violència segons el gènere


Dones maltractades
Joves
Adults
Estudiants d'infermeria


   Recursos d´informació - Recursos de información - Information resources

Moodle
  • Bases de dades 

BVS 
ENFISPO   
 
  •  Bases de dades d'evidències

  • Cercadors acadèmics

 
  • Plataformes editorials

 
  • Portals temàtics

 
  •  Repositoris digitals

R
  • Revistes

 
  • Xarxes socials especialitzades en l'àmbit acadèmic

 
  • Més recursos 

Powered by Koha