TITULO

AYMERICH M.

Dispèpsia- H.pylori : Guies de pràctica clínica i material docent / Marta Aymerich, José Miguel Baena, Carme Boix, Ricard Carrillo, Rosa Madridejos, Joan Josep Mascort, Fermín Mearin - Barcelona: Institut Català de la Salut, 2002 - En línia - Guies de pràctica clínica i material docent .

Resum de les recomanacions _____ 9
1. Introducció _____ 11
2. Conceptes generals _______ 12
2.1. Definició _______ 12
2.2. Factors de risc. Tabac _____ 13
2.3. Dades epidemiològiques més rellevants __________________________________ 14
3. Cribratge i diagnòstic ____________________ 15
3.1. Cribratge ___________________ 16
3.2. Clínica: signes, símptomes i qualitat de vida _____________ 17
3.3. Diagnòstic: estudi funcional respiratori i exploracions complementàries ______ 19
3.3.1. Espirometria _____________ 19
3.3.2. Exploracions complementàries bàsiques ___________ 20
3.3.3. Altres exploracions complementàries _____________ 20
3.4. Classificació ________________________ 22
3.5. Diagnòstic diferencial _____________ 23
4. Tractament del pacient en fase estable ________ 24
4.1. Objectius del tractament______________________ 24
4.2. Mesures preventives ___________ 24
4.2.1. Vacuna antigripal _____________ 24
4.2.2. Vacuna antipneumocòccica_______________ 24
4.3. Consell antitabàquic i deshabituació ____________ 25
4.4. Educació sanitària ____________ 27
4.5. Tractament farmacològic ______________________________________________ 28
4.5.1. Fàrmacs emprats en la malaltia pulmonar obstructiva crònica __________ 29
4.5.2. Fàrmacs no recomanats __________ 32
4.5.3. Fàrmacs contraindicats ___________ 33
4.5.4. Estratègia terapèutica ____________ 33
4.6. Oxigenoteràpia___________________ 35
4.7. Rehabilitació respiratòria _______________________ 37
4.8. Ventilació mecànica no invasiva ___________ 38
4.9. Cirurgia ______________________________ 39
5. Exacerbacions ____________________________________________________________ 40
5.1. Definició___________________________ 40
5.2. Factors desencadenants de l’exacerbació ________ 41
5.3. Proves complementàries en les exacerbacions ________ 41
5.4. Tractament de les exacerbacions ______________ 42
5.5. Tractament de les infeccions respiratòries ________ 43
5.6. Criteris de derivació del pacient a l’hospital ________ 45
6. Control i seguiment des de l’atenció primària _______ 46
6.1. Estadi I: MPOC lleu ________________ 46
6.2. Estadi II: MPOC moderada ______________________________________________ 47
6.3. Estadi III: MPOC greu __________________________________________________ 48
6.4. Estadi IV: MPOC molt greu ______________________________________________ 48
6.5. Pacient estable postagudització ________________________________________ 49
6.6. Pacients inclosos en programes d’atenció domiciliària ______________________ 49
7. Complicacions i malaltia pulmonar obstructiva crònica avançada ________________ 52
7.1. Seguiment de l’evolució de la malaltia pulmonar obstructiva crònica ________ 52
7.2. Factors pronòstics ____________________________________________________ 54
7.3. Avaluació multisistèmica de l’MPOC avançada ____________________________ 54
7.4. Consideracions ètiques i cures pal·liatives en la malaltia pulmonar
obstructiva crònica avançada __________________________________________ 55
ANNEXOS
Annex 1. Qüestionaris de qualitat de vida dels pacients amb la malaltia
pulmonar obstructiva crònica, validats en castellà ______________________ 59
Annex 2. Aspectes més importants de la realització i interpretació
de l’espirometria forçada ____________________________________________ 60
Annex 3. Pulsioximetria ______________________________________________________ 63
Annex 4. Test de Fagerström __________________________________________________ 64
Annex 5. Test de Richmond __________________________________________________ 66
Annex 6. Fàrmacs per a la deshabituació tabàquica ______________________________ 67
Annex 7. Educació sanitària. Visites d’infermeria ________________________________ 69
Annex 8. Característiques dels fàrmacs ________________________________________ 71
Annex 9. Indicadors d'avaluació de la Guia de la malaltia pulmonar obstructiva crònica__ 72
Annex 10. Procés d’elaboració i difusió de la Guia de pràctica clínica ______________ 74
Bibliografia ________________________________________________________________ 78


Dispèpsia
Guies de pràctica clínica


   Recursos d´informació - Recursos de información - Information resources

Moodle
  • Bases de dades 

BVS 
ENFISPO   
 
  •  Bases de dades d'evidències

  • Cercadors acadèmics

 
  • Plataformes editorials

 
  • Portals temàtics

 
  •  Repositoris digitals

R
  • Revistes

 
  • Xarxes socials especialitzades en l'àmbit acadèmic

 
  • Més recursos 

Powered by Koha